Vad är leverantörsreskontra?

Leverantörsreskontra är en viktig del av ett företags ekonomiska system och bokföring. Det är en förteckning eller register över de skulder som företaget har gentemot sina leverantörer för varor eller tjänster som har köpts eller erhållits på kredit.

I leverantörsreskontran registreras och hanteras alla inkommande fakturor från företagets leverantörer samt betalningar till dessa leverantörer. Reskontran ger en översikt över företagets obetalda skulder och förhindrar att företaget missar betalningar till leverantörerna.

Här är några viktiga komponenter och funktioner i leverantörsreskontra:

 1. Registrering av fakturor: Alla inkommande fakturor från leverantörer registreras i leverantörsreskontran. Detta inkluderar uppgifter såsom fakturanummer, fakturadatum, belopp och eventuella rabatter eller avgifter.
 2. Betalningar: Leverantörsreskontran används för att övervaka och hantera betalningar till leverantörer. När en faktura betalas, registreras detta i reskontran för att minska det belopp som företaget är skyldigt.
 3. Betalningsvillkor: Leverantörsreskontran används för att hantera betalningsvillkor och förfallodatum för fakturor. Det är viktigt att betala leverantörsfakturor i tid för att undvika påminnelseavgifter och försämra företagets relationer med leverantörerna.
 4. Uppföljning och kommunikation: Leverantörsreskontran används också för att följa upp med leverantörer vid behov. Det kan inkludera att lösa eventuella tvister, förhandla om betalningsvillkor eller begära kreditnotor vid felaktiga fakturor.

Genom att ha en effektiv och välskött leverantörsreskontra kan företaget säkerställa goda relationer med sina leverantörer, undvika försenade betalningar och försenade leveranser samt upprätthålla en sund ekonomisk situation.

 

Hur hanterar man leverantörsreskontra effektivt?

 

Att hantera leverantörsreskontra effektivt kräver en kombination av väldefinierade processer, användning av lämplig teknik och noggrannhet i utförandet. Här är några steg som kan hjälpa till att hantera leverantörsreskontra effektivt:

 1. Automatisera processer: Använd automatiserade system och programvara för att hantera leverantörsfakturor och betalningar. Automatisering minskar risken för fel och sparar tid genom att snabbt och noggrant behandla fakturor och betalningar.
 2. Upprätta tydliga rutiner och policys: Skapa och kommunicera tydliga rutiner och policys för hantering av leverantörsreskontran. Detta inkluderar instruktioner för att ta emot och registrera fakturor, godkännande processer, betalningsfrister och så vidare.
 3. Implementera kontrollåtgärder: Inför kontrollåtgärder för att säkerställa noggrannheten och riktigheten i leverantörsfakturor och betalningar. Detta kan inkludera dubbelkontroll av fakturor, jämförelse med avtal och beställningar samt hantering av eventuella avvikelser.
 4. Förhandla förmånliga betalningsvillkor: Förhandla med leverantörer för att säkra förmånliga betalningsvillkor, såsom rabatter för tidiga betalningar eller förlängda betalningsfrister. Detta kan hjälpa till att förbättra likviditetshantering och minska kostnader.
 5. Övervaka och följ upp: Kontinuerligt övervaka leverantörsreskontran för att identifiera eventuella förseningar, obalanser eller andra problem. Följ upp med leverantörer vid behov för att lösa eventuella frågor eller tvister så snabbt som möjligt.
 6. Utbilda personalen: Se till att personalen som är ansvarig för hanteringen av leverantörsreskontran är välutbildad och förstår företagets processer och policys. Utbildning kan bidra till att minska fel och förbättra effektiviteten.
 7. Använd teknik för dataanalys: Använd teknik för att analysera data relaterad till leverantörsreskontran för att identifiera mönster, trender och potentiella områden för förbättringar. Dataanalys kan hjälpa till att optimera processer och minska risken för fel.

Genom att följa dessa steg och kontinuerligt sträva efter förbättringar kan företag effektivt hantera sin leverantörsreskontra och uppnå bättre likviditet, kostnadskontroll och relationer med leverantörer.

 

Hur bokför man leverantörsreskontra?

 

Att bokföra leverantörsreskontra innebär att registrera och spåra företagets skulder gentemot leverantörer i företagets bokföringssystem. Här är en grundläggande guide för att bokföra leverantörsreskontra:

 1. Skapa en leverantörsfaktura: När företaget köper varor eller tjänster från en leverantör, genereras en faktura som specificerar det köpta och det belopp som ska betalas till leverantören. Leverantörsfakturan fungerar som en bekräftelse av skulden.
 2. Registrera fakturan: Registrera leverantörsfakturan i företagets bokföringssystem. Detta innebär att skapa en bokföringspost för att dokumentera den nya skulden till leverantören. Vanligtvis görs detta genom att bokföra en kredit (minskning av tillgångar) och en skuld (ökning av skulder) i företagets leverantörsreskontra.
 3. Matcha fakturan med inköpsorder och leveransbevis: Om företaget använder inköpsorder och leveransbevis bör leverantörsfakturan matchas med dessa dokument för att säkerställa att det som faktureras faktiskt har levererats och mottagits. Detta hjälper till att förhindra felaktiga fakturor och tvister. 
 4. Godkänn fakturan: Fakturan bör godkännas av behörig personal inom företaget innan den betalas. Godkännandeprocessen kan variera beroende på företagets interna rutiner och policys.
 5. Betala fakturan: När fakturan är godkänd och betalningsfristen närmar sig ska betalningen göras till leverantören. Detta innebär att minska den öppna skulden i leverantörsreskontran och minska företagets likviditet.
 6. Uppdatera leverantörsreskontra: Efter att betalningen har gjorts ska leverantörsreskontran uppdateras för att återspegla den betalda fakturan. Detta innebär att minska den öppna skulden för den specifika fakturan och bokföra betalningen.
 7. Följ upp obetalda fakturor: Om en faktura inte betalas i tid bör företaget följa upp med leverantören för att identifiera och lösa eventuella problem. Det kan krävas ytterligare kommunikation och förhandling för att lösa obetalda fakturor och undvika förseningsavgifter.

Genom att noggrant följa dessa steg kan företag korrekt bokföra sin leverantörsreskontra och säkerställa att skulder hanteras effektivt och noggrant i bokföringssystemet.

 

Fördelar med en effektiv leverantörsreskontra

 

En effektiv leverantörsreskontra, vilket är det system som hanterar och spårar företagets skulder gentemot leverantörer, ger flera fördelar för företag. Här är några av de viktigaste fördelarna:

 1. Bättre likviditetshantering: Genom att ha en effektiv leverantörsreskontra kan företaget bättre planera och hantera sina betalningar till leverantörer. Detta minskar risken för likviditetsproblem och hjälper till att hålla företagets kassaflöde i balans.
 2. Rabatter och förmåner: Genom att betala leverantörsfakturor i tid eller tidigare kan företaget kvalificera sig för rabatter eller andra förmåner från leverantörer. En effektiv reskontra säkerställer att fakturor behandlas snabbt och att förmåner kan utnyttjas fullt ut.
 3. Minskade förseningsavgifter och räntor: Genom att undvika försenade betalningar minskar företaget risken för att dra på sig förseningsavgifter eller räntor från leverantörerna. Detta sparar pengar och bidrar till att förbättra företagets ekonomiska hälsa.
 4. Bättre relationer med leverantörer: Genom att betala i tid och vara pålitlig i betalningarna kan företaget bygga starka och långsiktiga relationer med sina leverantörer. Detta kan leda till fördelaktiga affärsvillkor och ökad tillgång till viktiga resurser och produkter.
 5. Effektivare bokföring och rapportering: En effektiv leverantörsreskontra underlättar bokföring och rapportering av företagets skulder och utgifter. Detta gör det lättare att spåra och analysera kostnader, vilket i sin tur kan hjälpa företaget att fatta informerade beslut om utgifter och budgetering.

Sammanfattningsvis kan en effektiv leverantörsreskontra hjälpa företag att förbättra sin likviditet, minska kostnader, stärka relationer med leverantörer och förbättra bokföringsprocesserna. Det är en viktig del av företagets ekonomiska förvaltning och kan bidra till dess långsiktiga framgång.

 

Vad är skillnaden mellan leverantörsreskontra och kundreskontra?

 

Kundreskontra och leverantörsreskontra är två centrala delar av ett företags ekonomiska system och bokföring. Trots att de båda hanterar transaktioner och krediter, skiljer de sig åt i syfte och innehåll:

 1. Kundreskontra:Syfte: Kundreskontran hanterar företagets kundfordringar, det vill säga pengar som företaget förväntar sig att ta emot från sina kunder för produkter eller tjänster som redan har levererats eller tillhandahållits.Innehåll: I kundreskontran registreras alla utgående fakturor till kunderna, deras betalningar och eventuella obetalda kundfordringar. Det innehåller också uppgifter om kundernas kontaktinformation, fakturanummer, belopp och betalningsstatus.

  Process: Processen för kundreskontra innebär att utfärda fakturor till kunder, övervaka betalningar och följa upp obetalda fakturor för att säkerställa att företaget får betalt i tid.

 2. Leverantörsreskontra:Syfte: Leverantörsreskontran hanterar företagets leverantörsfordringar, det vill säga pengar som företaget är skyldigt att betala till sina leverantörer för varor eller tjänster som har köpts eller erhållits.Innehåll: I leverantörsreskontran registreras alla inkommande fakturor från leverantörer, företagets betalningar till leverantörer och eventuella obetalda leverantörsfordringar. Det innehåller också uppgifter om leverantörernas kontaktinformation, fakturanummer, belopp och betalningsstatus.

  Process: Processen för leverantörsreskontra innebär att ta emot och registrera leverantörsfakturor, genomföra betalningar till leverantörer och följa upp obetalda fakturor för att undvika försenade betalningar och eventuella påminnelseavgifter.

Sammanfattningsvis hanterar kundreskontra kundfordringar och företagets relation med sina kunder, medan leverantörsreskontra hanterar leverantörsfordringar och företagets relation med sina leverantörer. Båda är viktiga för företagets ekonomiska hälsa och likviditet, men de fokuserar på olika aspekter av företagets verksamhet.

Vill du veta mer?

Skicka in ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss och berättar mer om hur Metric Accounting kan hjälpa ditt företag.