2020.03.17
|
Allmän

Krispaket för svenska företag

Regeringen håller på att utarbeta ett krispaket som ska värna svenska företag och jobb. Här kommer en sammanfattning av förslagen, mer information kommer efterhand när detaljerna är klara i förslagen.

Korttidsarbete och korttidspermittering

Korttidsarbete och korttidspermittering innebär att en anställd tillfälligt går ner i arbete och kostnaden för detta delas mellan stat, kommun och arbetsgivare.

Korttidsarbete finns sedan tidigare men enligt det nya förslaget kan det användas i fler fall än tidigare och utvidgas till att även gälla korttidspermitteringar. Stöd lämnas till arbetsgivare om ett antal villkor är uppfyllda. Orsaken till svårigheterna måste ligga utanför arbetsgivarens kontroll och vara tillfälliga. Arbetsgivaren måste ha vidtagit andra åtgärder för att reducera arbetskraftskostnaderna. Till villkoren hör bl.a. att företaget inte får vara på obestånd, vara under företagsrekonstruktion eller skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning vid ansökningstidpunkten. Företaget får inte heller ha några restförda skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten, det finns ytterligare villkor.

Stödets storlek under Corona under 2020 framgår av nedanstående tabell:

ArbetstidsminskningLöneminskning av ordinarie lönPreliminärt stöd
20%4%98,6% av ordinarie lön * 20%
40%6%98,6% av ordinarie lön * 40%
60%7,5%98,6% av ordinarie lön * 60%

 
Stöd utgår inte för de dagar som den anställde är frånvarande. Ansökan om stöd lämnas till Skatteverket och måste ske kommit in inom två månader. Stödet betalas ut via skattekontot. Vid ansökan kan företaget få ett preliminärt stöd som sedan i efterhand avräknas mot ett slutligt stöd, om t.ex. arbetstidsminskningen skulle avvika från den preliminära beräkningen. Företaget måste inte ha kollektivavtal för att få del av stödet.

Vi återkommer med mer detaljer när lagförslaget lagts fram.

Sjukpenning och sjuklön

Karensavdraget i sjukförsäkringen kommer tillfälligt att avskaffas fram till den 31 maj. Nytt är att staten kommer att ta över hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även enskilda näringsidkare kommer att ersättas genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1 till 14.

Senareläggning av skatteinbetalningar

Ett företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Ett företag kan få anstånd med inbetalningen för högst 3 månaders skatteinbetalningar och anstånd kan ges i högst 12 månader. Ett företag som får anstånd ska betala ränta under anståndstiden. Nytt är att ett företag kan få anstånd även för skatter inbetalade under januari till mars 2020, dvs redan inbetalda skatter kan återbetalas till företagen.